Psychologie

Orthopedagoog/ Psycholoog

Op de SO-afdeling van de A.J. Schreuderschool is één psycholoog werkzaam. Zij is in dienst van de Stichting PCBO te Rotterdam.

De schoolpsycholoog is lid van de Commissie van Begeleiding.

Daarnaast volgt de schoolpsycholoog de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun schoolcarrière. Zo nodig wordt er door haar psychodiagnostisch onderzoek ingezet. Dit gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider en met toestemming van ouders. De resultaten van het onderzoek worden door haar met ouders besproken.

De schoolpsycholoog is betrokken bij de aanvraag en verlenging van de TLV’s (Toelaatbaarheidsverklaring) die de leerlingen nodig hebben om gebruik te kunnen maken van het speciaal onderwijs. Mochten leerlingen niet meer op hun plaats zitten binnen het ZMLK-onderwijs dan adviseert de schoolpsycholoog voor een vervolgtraject.

Ook bespreekt zij binnen 6 weken na plaatsing van een nieuwe leerling op school het start OPP (Ontwikkelingsperspectief plan) en is zij via de Commissie van Begeleiding betrokken bij de evaluatie van de OPP’s van zittende leerlingen.

De schoolpsycholoog ondersteunt de leerkracht bij het geven van praktische adviezen, onder meer met betrekking tot syndroom gerelateerde vragen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek.

De schoolpsycholoog werkt binnen de school zoveel mogelijk multidisciplinair en onderhoudt zo nodig contact met betrokken zorginstanties buiten de school.

Verder is de schoolpsycholoog betrokken bij het verder ontwikkelen en vormgeven van de zorgstructuur binnen de school.