Privacybeleid

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
In het privacyreglement [link] van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met
persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met
instemming van de GMR vastgesteld.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
[ParnasSys/Esis]. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt
tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de
uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een
beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een
leerling te identificeren als die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming
voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is
op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen,
denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement.
Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf
toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik
van foto en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het
gebruik van sociale media door uw kind(eren).
U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen.
U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s
en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die
gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële
doeleinden.