School

Doelstelling

Het hoofddoel van ons onderwijs is de leerlingen een zo groot mogelijke redzaamheid bij te brengen. Het onderwijs richt zich op de praktijk van het leven en beoogt een zo goed mogelijke voorbereiding te zijn op een zo zelfstandig mogelijke toekomst met betrekking tot wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hiertoe besteden we binnen ons onderwijs veel aandacht aan het stimuleren van zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Ook verantwoordelijkheid dragen voor een taak of opdracht is een belangrijke vaardigheid, die nadrukkelijk geoefend wordt. Van groot belang vinden we ook dat leerlingen leren samenwerken en samenspelen.

Bovenstaande uitgangspunten bepalen de richting van ons onderwijs.

Missie:

Op de A.J. Schreuderschool werken wij samen aan de toekomst van de leerlingen.

Visie

Onderwijs:

  • Wij willen in ons onderwijs leerlingen onderwijzen en begeleiden op het gebied van werken, wonen en vrije tijd, zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven als burger.
  • Wij werken met een ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen en dit doen wij volgens een vastgesteld schoolplan: met de kerndoelen, het activerende directe instructiemodel, Teach technieken, een pedagogische standaard voor pedagogisch handelen en de leerlijn Leren Leren.
  • Elke leerling kan zich ontwikkelen binnen de eigen specifieke mogelijkheden. Dit houdt in dat wij passend onderwijs bieden, waarbij wij aandacht hebben voor de individuele ontwikkeling en zelfredzaamheid
  • Onze teamleden werken voortdurend aan hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid om leerlingen de adequate ontwikkeling aan te bieden.

Samenwerking:

  • Wij zien ouders/verzorgers als bondgenoten in de opvoeding en om passend onderwijs te realiseren.
  • Wij werken aan het optimaliseren van ouderbetrokkenheid met een ouderregiegroep vanuit de visie 3.0. (school-ouder-leerling)
  • De ouders en leerlingen worden betrokken bij het onderwijsproces d.m.v. open ochtenden, bij projecten, in oudergesprekken en de week- of nieuwsbrief en de website

Identiteit

  • Onze school is een protestant-christelijke school, waarin ruimte is voor mensen van verschillende culturen, geaardheid en geloofsovertuiging.
  • Bij ons schoolprogramma horen momenten van bezinning en viering van Christelijke feesten.
  • Wij werken vanuit liefde, respect en passie aan de ontwikkeling van onze leerlingen.